Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Brut.Koncept, s.r.o., se sídlem Pod Klapicí 94/4, 153 00 Praha 16, IČO 04670591, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 251866 vedeném uMěstského soudu v Praze, e -mail info@brutkoncept.cz , telefonní číslo +420 602 470 609 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.brutkoncept.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde https://www.brutkoncept.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju

Souhlasem s těmito Podmínkami potvrzujete, že je Vám 18 let a výše.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 I. NĚKTERÉ DEFINICE

1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu. 

II. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A OBJEDNÁVKA

1. Prodávající se zabývá prodejem alkoholických nápojů. Z toho důvodu je podmínkou k uzavření kupní smlouvy dovršení věku 18ti let.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně cen jednotlivého zboží a nákladů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícímu považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

4. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.

5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit nebo došlo k technické chybě v internetovém obchodě, učiní kupujícímu pozměněnou nabídku, a to formou emailu nebo telefonického hovoru. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

6. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo emailem prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách kdykoliv před tím, než je zboží předáno dopravnímu přepravci.

7. Prodávající si vyhrazuje právo zaslat kupujícímu jiný ročník vína, než který může být uveden na internetových stránkách a následně v objednávce. Prodávající je povinen ponechat kupujícímu stejnou cenu při různých ročníkách vín

IV. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 1 rok nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží.  Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

1.1. Bankovním převodem na účet prodávajícího č. 373413/5500 , vedený u společnosti Raiffeisenbank, a.s..  Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky.  V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 5ti dnů.

1.2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu ShoptetPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: [BUDE DOPLNĚNO]. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 5ti dnů.

2. Kupující může zboží vyzvednout osobně na adrese Pod Nemocnicí 66, 252 26 Třebotov (Praha Západ). V tomto případě má kupující možnost uhradit na místě:

2.1. Hotově. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

2.2. QR platbou na místě převzetí. V případě platby QR při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

3. V případě vyzvednutí vín osobně musí kupující vyčkat na email od prodávajícího, že je zboží připraveno k vyzvednutí a domluvit termín převzetí. V opačném případě se prodávající nezavazuje mít objednané zboží kupujícím k dispozici.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

6. Pokud se nejedná o osobní převzetí, prodávající předává objednaná vína kupujícího dopravnímu přepravci nejpozději 5 pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího.

7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít

8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Faktura bude též dostupná v Uživatelském účtu.

 VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Pro uznání reklamace jakosti vína je dále potřeba, aby kupující uchovával zakoupené zboží po celou dobu v konstantní teplotě 8 -12 °C, konstantní vlhkosti, mimo vibrace a bez zásadních manipulací.

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na eshop@brutkoncept.cz .

3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal.

5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce, nebo telefonicky a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem

VII. DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. VIII.4. Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

4. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

 VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a je v odpovídajícím množství.

2. Po převzetí objednaného zboží Kupujícím Prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany Kupujícího. Jako oprávněný nárok na reklamaci jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, které vznikly před jejich dodáním Kupujícímu

3. Trvanlivost jednotlivých druhů vín a destilátů je individuální. Optimální doba spotřeby a případná doba archivace se uvádí u každého vína zvlášť. Pokud není uvedeno, víno je vhodné spotřebovat do 2 let od zakoupení. 

Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník, při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka nebo tištěná prezentace v katalogu. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do poznámek pod objednávku.

4. V případě výskytu prokazatelné vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

4.1 výměnu za nové zboží,

4.3 odstoupit od smlouvy.

5. Reklamace musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil

IX. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy eshop@brutkoncept.cz . Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

5. Změny obchodních podmínek: Platební, dopravní, reklamační a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Brut.Koncept, s.r.o.. Brut.Koncept, s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 19.3.2024.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, v případě firemních údajů IČ, DIČ.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Nejsou poskytovány třetím osobám – s výjimkou předání nezbytných údajů kurýrním službám pro dodání zboží.